Главни пројекти (фишеи одабраних пројеката)


Стратешки правац: ТЕРИТОРИЈА, ИНФРАСТРУКТУРА, ОКРУЖЕЊЕ

 

1. Нови Генерални план Ниша 2008-2023.

1/            Усклађеност са циљевима и акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Специфични циљ: 1.1. Уравнотежени урбани и регионални развој Ниша
Акција: 1.1.2. Израдa Просторног плана града Ниша, новог Генералног плана Ниша и успостављање планске покривености територије

2/            Циљеви пројекта:
Генерални план Ниша је урбанистички план којим се дугорочно утврђује концепција развоја, уређења простора и грађења насеља, утврђују се критеријуми, смернице и урбанистички нормативи и решења за изградњу, реконструкцију, уређење и заштиту подручја Ниша за временски хоризонт до 2023. године.
Циљ доношења Генералног плана је уређивање и утврђивање: грађевинских реона;  намене површина које су претежно планиране у грађевинском реону;  праваца, коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру;  зона или целина за које ће се радити урбанистички планови и зона или целина за које генерални план садржи иста правила грађења. Генерални план сагледава потенцијале града, дефинише правце развоја јавних служби, саобраћаја, инфраструктуре, пословних и привредних зона, становања и туризма, уз утврђивање мера заштите простора и животне средине.

3/            Место реализације
Град Ниш. Подручје Генералног плана Ниша захвата површину од 260 км2, односно 26005 хектара, што представља 43,58% од укупне површине територије града Ниша (596,78 км2). Максимална дистанца подручја Генералног плана у правцу исток - запад износи 25.734 м, а у правцу север - југ износи 15.344 м.
Подручје Генералног плана Ниша захвата:

 • територију целе Градске општине Медијана - централни део подручја плана;
 • делове територије Градске општине Црвени Крст - северозападни део подручја плана;
 • делове територије Градске општине Пантелеј - североисточни део подручја плана;
 • делове територије Градске општине Нишка Бања - југоисточни део подручја плана и
 • делове територије Градске општине Палилула - југозападни део подручја плана.

4/            Укључени актери:
носилац активности / пројекта: ЈП Завод за урбанизам Ниш
главни партнери: Управа за планирање и изградњу, ЈП Дирекција за изградњу града
други укључени актери: Републичке и градске институције, државни органи, јавна и комунална предузећа

5/            Временски оквир реализације пројекта
2008-2009. (израда и усвајање), 2009-2023. (плански хоризонт - имплементација).

6/            Опис главних активности на пројекту
Како је важећи Генерални урбанистички план Ниша донет 1995. године са планским хоризонтом до 2010. године, 26.05.2008. године донета је Одлука о изради новог Генералног плана Ниша, који ће на савременији начин сагледати све потенцијале града, дефинисати правце развоја саобраћаја, инфраструктуре, привредних зона, становања, јавних служби, туризма и заштите. Након прибављања потребних услова од надлежних републичких и градских институцуија, припремљен је Програм за израду, анализа стања и нацрт плана. У 2009. години, након утврђивања нацрта плана, предстоји обимна процедура јавног увида, стручне контроле у граду и надлежном Министарству, као и верификација у градским општинама и усвајање на Скупштини града Ниша.

7/            Очекивани резултати пројекта
Основни концепт уређења и организације простора подручја Генералног плана заснива се на:
1)            уједначавању нивоа урбанизације и уређења укупног подруја  обухваћеног планом;
2)            ограничењу ширења грађевинског реона на просторе пољопривредног земљишта високог бонитета;
3)            обезбеђењу просторног оквира за подстицај приватне иницијативе и смештај малих и средњих предузећа;
4)            подизању нивоа квалитета живота и рада на укупном подручју плана адекватним опремањем грађевинског реона, реконструкцојом и санацијом грађевинског фонда и релативизирањем изражених конфликата у коришћењу простора;
5)            минимизирању негативних утицаја и максимизирању позитивних ефеката постојећих активности у простору;
6)            уважавању позитивних токова претходних планских активности.

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Просторни план административног подручја града Ниша 2007-2021.

9/            Буџет пројекта
2007-2008. године             80.000.000 динара
2009. године        15.000.000 динара

10/          Извори финансирања
Финансијска средства за израду плана обезбеђују се из:
- Посебног програма развоја локалне инфраструктуре коришћењем средстава остварених приватизацијом предузећа са територије града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 34/06)
- Буџета града Ниша.

 

2. Санација депоније, рекултивација и изградња рециклажног центра

1/            Усклађеност са циљевима и акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Специфични циљ: 1.2. Унапређење заштите животне средине, укључујући решавање проблема загађења, пре свега чврстог отпада и отпадних вода, и успостављање система енергетске ефикасности
Акција: 1.2.1. Успостављање и развој система интегралног одрживог управљања отпадом, санација градске депоније и формирање регионалне депоније

2/            Циљеви пројекта:
Општи циљеви: Побољшање квалитета животне средине и квалитета живота становништва, значајним смањењем загађења; Санација последица дугогодишњег загађења параметара животне средине; Промоција новог приступа поступању и третману отпада
Сврха пројекта: На основу израђеног пројекта санирати постојеће стање; Рекултивисати до сада коришћене површини од преко 30 хектара; Затварањем постојеће депоније обезбедити нову намену површина - Рециклажни центар; Обезбедити услове за контролисано санитарно депоновање комуналног отпада у периоду до затварања депоније, формирања регионалне депоније и отварања рециклажног центра.

3/            Место реализације
Постојећа локација: Депонија комуналног отпада налази се на Бубњу и у процесу је санације. Постојећа депонија чврстог комуналног отпада је лоцирана на граници територија града Ниша (тј. градске општине Палилула) - југозападни део општине, односно северни део депоније и општине Дољевац - североисточни део општине, односно јужни део депоније, на простору површине од 31,07ха од чега је на подручју града Ниша 23,25ха. Депонија је у експлоатацији од 1967. год, депоновање комуналног отпада се врши без третмана.

4/            Укључени актери:
носилац активности / пројекта: ЈКП “Медијана”
главни партнери: Дирекција за изградњу града, Управа за планирање и изградњу
други укључени актери: Инспекцијски органи, грађевинска оператива, Републички Фонд заштите животне средине, Град Ниш – НИП, Управа за комуналне делатности,енергетику и саобраћај, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине.

5/            Временски оквир реализације пројекта
почетак пројектних активности: радови у току
завршетак реализације пројекта: до краја 2011.

6/            Опис главних активности на пројекту
Постојећа депонија не задовољава критеријуме савременог управљања комуналним отпадом, комплекс није инфраструктурно адекватно опремљен, капацитет (за примењивану технологију депоновања) је исцрпљен, заштита животне средине није обезбеђена. Депонија је несанитарна и у категорији је оних депонија за које је у оквиру Националне стратегије управљања комуналним отпадом, утврђен рок од 5 година у коме се може користити под условом да се претходно изврши санација са минималним мерама заштите и припреми документација и услови за прописно затварање пио истеку одобреног експлоатационог педриода. Неопходно је постизање потребног нивоа безбедности и претварање досадашњег процеса одлагања отпада у процес управљања отпадом, што ће се остварити формирањем рециклажног центра на простору рекултивиране постојеће депоније.
Отварање сегмента S4, ради почетка санитарног одлагања отпада; Ограђивање тела депоније; Изградња ободних канала за прикупљање атмосферских вода; Каналисање и пречишћавање оцедних вода; Изградња Биотрнова; Рекултивација по сегментима; Пројектовање нове намене површина - зелених површина и Рециклажног центра. Прва фаза санације, затварања и рекултивације градске депоније "Бубањ" (уређење терена, ободни канали, ограда и водовод и канализација за санитарне мреже). Проширење постојеће депоније на поље "С"  и почетак формирања рециклажног центра.

7/            Очекивани резултати пројекта
Почетак санитарног одлагања отпада; Спречавање разношења отпада и уласка животиња на тело депоније; Обезбеђивање стабилности тела депоније; Смањење загађења површинских и подземних вода; Смањење загађења ваздуха; Комплетна санација локалитета на којем се налази сметлиште; Привођење другој намени - формирање рециклажног центра.

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Истраживање локације и формирање регионалне депоније. Изградња рециклажног центра на простору рекултивиране постојеће депоније.

9/            Буџет пројекта
Укупно   239.000.000 динара (Буџет града за 2009. годину   45.000.000 динара)

10/         Извори финансирања
Буџет Града, средства ЈКП-а, средства Фонда за заштиту животне средине, Министарство економије и регионалног развоја

 

3. Колектори и пречишћавач отпадних вода

1/            Усклађеност са циљевима акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Специфични циљ: 1.2. Унапређење заштите животне средине, укључујући решавање проблема загађења, пре свега чврстог отпада и отпадних вода, и успостављање система енергетске ефикасности
Акција: 1.2.3. Успостављање и развој система за каналисање, прикупљање и третман - пречишћавање отпадних вода

2/            Циљеви пројекта:
Најзначајнији циљ и концепт развоја у области заштите природе и животне средине представља изградња централног пречишћивача отпадних вода. Како пречишћивач отпадних вода града Ниша не постоји, све отпадне и атмосферске воде се без икаквог третмана изливају у Нишаву, притоке Нишаве и делимично у Мораву.
Колектори - циљеви: безбедна и сигурна евакуација употребљених вода; уклањање садашњих привремених излива у реку; осигурање побољшања и очувања животне средине у градском реону; обезбеђење услова за изградњу централног постројења за пречишћавање употребљених вода; поступање по прописима Европске уније садржаним у оквирној директиви и другим директивама у вези са заштитом вода и очувањем и заштитом животне средине и припрема за приступ Европској унији.
Пречишћивач - циљеви: пречишћавање отпадних вода; заштита и очување животне средине; заштита површинских вода.
Развој канализационог система подразумева следеће проритете: Потпуна санитација насеља и изградња канализационих система за одвођење употребљних и атмосферских вода и њихово контролисано испуштање у водопријемнике након пречишћавања; Индустријске отпадне воде, подвргаваће се предтретману пре упуштања у јавне канализационе системе; Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода за сва насеља; Приоритетно: централно постројење за пречишћавање отпадних вода града Ниша и осталих насеља приградског и сеоског карактера која су, или ће бити прикључена на градску канализациону мрежу.
Приоритет изградње представљају следећи колектори: Нишавски  колектор до централног постројења за пречишћавање отпадних вода; Деснообални ("Београдмалски") колектор са сифонским прелазом; Поповачки колектор; Хумски колектор; Колектор од  пута за Д. Међурово до Нишавског колектора; Колектор од Н.Села до Нишавског колектора; КПД колектор од ул. Д. Туцовића до Нишавског колектора. Приоритет изградње представљају следећи атмосферски колектори:  Новоселски колектор од Новог Села до Нишаве; Бубањски колектор од пута за Д. Међурово до Нишаве (сливно подручје 450ха);Поповачки за атмосферске воде (сливно подручје 2247ха).

3/            Место реализације
Колектори: Изградња Централног колектора од Медошевца до будућег Главног пречишћивача, Хумског колектора, Поповачког колектора, колектора од ул. Д.Туцовића до централног колектора,  колектора од пута за Доње Међурово до централног колектора, колектора од Новог Села до централног колектора, атмосферских колектора од Нишаве до РЗ Доње Међурово, Ново Село - Нишава, Булевар Медијана - Нишава
Главни пречишћивач: Локација централног пречишћивача отпадних вода на којој је планирана изградња налази се у К.О. Трупале уз реку Нишаву између насеља Поповац и Трупале "Цигански кључ". Центално постројење је дефинисано одговарајућом урбанистичком планском документацијом. На ово постројење довешће се све градске отпадне воде и воде околних насеља која су планирана да се прикључе на градски систем.

4/            Укључени актери:
носилац активности / пројекта: ЈКП “Наисус“
главни партнери: Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
други укључени актери: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Град Ниш

5/            Временски оквир реализације пројекта
2009 - 2011.

6/            Опис главних активности на пројекту
Тренутно стање канализациононг система, а тиме и основне мреже колектора је такво да је грађена само сабирна мрежа, док су главни одводници били запостављени. Потребно је приступити изградњи основне мреже колектора који су техничко – планском документацијом решени за гравитациону одводњу свих канализационих вода до локације будућег централног постројења за пречишћавање. Њима се укидају сви привремени изливи у реку Нишаву и обезбеђују услови да се изградњом централног постројења за пречишћавање у потпуности заштити квалитет, односно поправи квалитет воде у водотоку Нишаве.
Пречишћивач - активности: Припремне почетне активности - верификација документације – ревизија, сагласности, одобрења и допунска пројектовања; успостављање јединице за спровођење пројекта у оквиру организационе структуре будућег корисника; избор консултантске компаније за вођење пројекта; спровођење процедуре тендера међународног карактера; имовинска припрема откупи и надокнаде; уговарање – администрација уговора; Активности на изградњи - организација извођења грађевинских радова; организација набавке опреме и уређаја; организација монтаже уређаја, опреме, технолошких и погонских инсталација, инсталација и опреме за управљање и др.; организација проба и испитивања уграђене опреме и уређаја – функционисање у склопу.

7/            Очекивани резултати пројекта
Значај и резултат спровођења пројектних активности је пре свега у следећем: заштита водотока Нишаве од деградације нарочито у маловодном периоду; осигурање услова за поправку, очување и заштиту природне средине – уклањање негативних утицаја на низводни ток Мораве и Дунава; стварање услова за изградњу централног постројења за пречишћавање употребљених вода. Изграђени објекти по пројекту трајно резултирају позитивним ефектима на побољшању еколошких и животних услова. Спроведени пројекат утиче и веома доприноси побољшању услова живота на територији слива Мораве, Дунава, па и Црног мора. У садејству са пројектом централног постројења суштински се мењају на боље еколошки услови на великом делу територије републике. Спровођењем пројекта биће остварени базни циљеви за уредно, редовно и квалитетно  водоснабдевање на подручју које покрива систем, а у контролисаном снабдевању биће примењена најбоља искуства из праксе у области заштите животне средине (best environmental practices). Тиме ће се у области водопривреде у сектору коришћења вода за водоснабдевање применити делови одредби из оквирне директиве о водама (Water Framework Directive – WFD) из 2000.год. и битно побољшати статус екосистема зависних од воде, осигуравајући одрживо коришћење засновано на дугорочној заштити расположивих водних ресурса. Наведеним ће бити постигнут циљ за обезбеђење прихватљивих услова за достизање и очување доброг статуса вода (остваривање циљева на очувању животне средине). Унпређењем водоснабдевања и неговањем културног односа према води за пиће бићемо страна за уважавање у домаћим и страним оквирима.

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Израда Студије изводљивости третмана отпадних вода. Студија ће бити урађена уз финансијску подшку Шведске владе и стручну помоћ шведске консултантске компаније СЕК
Обзиром да мења на боље квалитативни статус површинских вода на сливу Мораве и Дунава, пројекат директно позитивно утиче и помаже напоре Европе за заштиту вода у сливу Дунава и тиме омогућава међудржавну сарадњу у области заштите вода по одредбама оквирне директиве о водама и другим директивама које се на њу ослањају (WFD).

9/            Буџет пројекта
Основна мрежа колектора канализације Ниша:
Укупно: 838.860.000 динара
Пречишћивач:
Укупно: 4.756.000.000 динара

10/         Извори финансирања
За основну мрежу колектора канализације Ниша
European Investment Bank (EIB)      Кредит EIB-а  167.772.000

 

 

4. Уређење локалитета непокретних културних добара (НКД) за прославу 1700 година Миланског едикта

1/            Усклађеност са циљевима и акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Специфични циљ: 1.3. Валоризација, одрживи развој и унапређење природних вредности и културне баштине (диверзитет и идентитет)
Акција: 1.3.3. Промоција и просторно унапређење археолошког и културног наслеђа у оквиру обележавања 1700. година Миланског едикта

2/            Циљеви пројекта:
Циљ пројекта је уређење локалитета непокретних културних добара за прославу 1700 година Миланског едикта која ће се одржати 2013. године, односно припрема града Ниша за укључење у глобално обележавање значајног јубилеја.
На територији града Ниша потребно је уредити и унапредити следеће локалитете који су везани за касноантички период:
Споменик културе од изузетног значаја: Рановизантијска гробница са фрескама у Јагодин-мали - ГО Пантелеј
Споменик културе од великог значаја: Нишка Тврђава - ГО Црвени Крст
Археолошко налазиште од изузетног значаја: "Бресје" - Медијана код Ниша - ГО Медијана
Археолошка налазишта: Део византијске некрополе у Нишу - ГО Пантелеј и Византијска гробница код јагодин-малског моста у Нишу - ГО Пантелеј.

3/            Место реализације
Археолошки парк Медијана, Нишка Тврђава, градско поље, Јагодин-мала

4/            Укључени актери:
носилац пројекта: Народни музеј и Завод за заштиту споменика културе Ниш
главни партнери: Републички завод за заштиту споменика културе, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
други укључени актери: градске управе, јавна предузећа и установе, градске општине

5/            Временски оквир реализације пројекта
2009 - 2011. (2013.)

6/            Опис главних активности на пројекту
Археолошка налазишта су само делимично откривена и презентирана, тако да је потребан наставак истраживања и презентација  у оквиру заштићених комплекса са стварањем услова да се локалитети користе за одвијање културних и едукативних манифестација. Најбоље очување, ревитализација и коришћење свих локалитета огледа се у доношењу и примени конкретних пројеката интегралне заштите. Интегрална заштита подразумева заштиту културног и природног наслеђа обједињених у појму историјског културног предела. Простори око културних добара обавезно се штите и уређују интегрално са природним окружењем. На овим просторима, дозвољена је реконструкција и обнова природних вредности и одлика, као и уређење културног добра, а које се односи претежно на стање у време изградње заштићеног културног добра и објеката који су са њим чинили целину.
Приликом уређења у функцији презентације и коришћења локалитета, у највећој мери треба поштовати аутентичне споменичне вредности, уз настојање да се оне што поузданије заштите, чувају и афирмишу; интервенције на објектима у зони заштите могу се изводити под условима и контролом надлежног органа за заштиту споменика културе; све интервенције у простору заштићене зоне подлежу прибављању услова за израду инвестиционо-техничке документације и сагласности на израђену документацију од надлежног органа за заштиту споменика културе.
Заштита, ревитализација и уређење непокретних културних добара оствариваће се кроз следеће видове заштите: заштита применом Закона о заштити културних добара, урбанистичка заштита, заштита кроз документацију и техничка заштита и презентација ИН СИТУ.

7/            Очекивани резултати пројекта
Касноантички локалитети представљају развојни потенцијал града Ниша, пре свега, у функцији туризма, а затим и у едукативне сврхе. У том смислу неопходно је дефинисати зоне и режиме заштите око непокретних културних добара и омогућити њихову презентацију јавности.
У Нишу је рођен римски император Константин Велики, који је свој родни град "величанствено украсио". Константиново доба је значајно за град Ниш, те је подстицај да се, са освртом на њега, планира даљи развој града.

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Уређење локалитета непокретних културних добара представља припрему и допринос града Ниша за укључење у глобално обележавање прославу 1700 година Миланског едикта која ће се одржати 2013. године.

9/            Буџет пројекта
140.000.000 динара

10/         Извори финансирања
Буџет Града Ниша, Министарство културе

 

 

5. Измештање железничке пруге на север

1/            Усклађеност са циљевима и акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Специфични циљ: 1.5. Унапређење система мирујућег, динамичног саобраћаја и јавног превоза (железнички, друмски и ваздушни саобраћај)
Акција: 1.5.1. Измештање железничке пруге Ниш-Софија у северни коридор ауто-пута и решење железничког чвора

2/            Циљеви пројекта:
Главни циљеви измештања пруге су: Безбедност железничког и друмског саобраћаја, због денивелисања међусобних укрштаја на  урбаном подручју града Ниша; Елиминација негативних утицаја железничког саобраћаја на град Ниш; Груписање друмских и железничких саобраћајница међународних праваца у јединственом коридору; Осавременити горњи строј постојећих пруга и централизовано, телекомуникационо управљање возовима; Ослобађање железничког земљишта у широј централној зони града ради решавања саобраћајне комуналне инфраструктуре.

3/            Место реализације
Ниш, Градска општина Пантелеј, траса од Пантелеја до Просека.
Изградња 10,5км нове железничке пруге од Пантелеја до Просека, 0,5км триангле у зони станице Црвени Крст као и модернизација и ремонт 5 км постојеће пруге од железничке станице Црвени Крст до Пантелеја.

4/            Укључени актери:
носилац пројекта: Град Ниш, Управа за планирање и изградњу, ЈП Завод за урба-низам
главни партнери: ЈП''Железнице Србије''
други укључени актери: Министарство за инфрастуктуру, ЦИП

5/            Временски оквир реализације пројекта
2009 - 2011. година

6/            Опис главних активности на пројекту
Измештање пруге Ниш – Нишка Бања - израда генералног, идејних и главних пројеката, имовинска припрема земљишта  (експропријација) од Пантелеја до Просека и крака триангле на Црвеном Крсту (нова пруга). Извођење радова
Прва и кључна фаза решења железничког чвора Ниш је измештање магистралне пруге Ниш – Димитровград у делу Ниш - Нишка Бања у коридору аутопута Е80. Потребно је извршити реконструкцију постојеће пруге Ниш – Зајечар на делу Црвени Крст – Пантелеј у дужини од 5,5 км, изградити трасу нове пруге од Пантелеја до Просека у дужини од 10 км, затим повезати колосеком отворену пругу Црвени Крст – Пантелеј са пругом Црвени Крст – Трупале 0,5 км. Изградњом железничког чвора Ниш постиже се:

7/            Очекивани резултати пројекта
Измештањем железничког путничког и теретног саобраћаја у северни део града Ниш ће добити значајне просторне и економске ефекте. Велики број неконтролисаних пешачких прелаза преко железничке пруге угрожава њену конструктивну стабилност. Ова ће бити елиминисана изградњом пруге у северном делу града. Ослобођено земљиште од железничке станице Ниш-путничка до жел.станице Ћеле Кула биће ангажовано у функцији примарне градске комуналне и саобраћајне инфраструктуре.

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Свеобухватно саобраћајно решење на територији града Ниша. Ово је прва и кључна фаза решења железничког чвора Ниш. Истовремено се ослобађа простор за изградњу Јужног булевара, чиме ће се формирати најзначајнији кружни саобраћајни прстен око централне зоне града Ниша и растеретити централна градска зона од транзитног саобраћаја.

9/            Буџет пројекта
1.994.980.000 динара

10/         Извори финансирања
НИП, Буџет Града Ниша, ЖТП, Министарство за инфрастуктуру

 

6. Развој и опремање постојећих и нових привредних и радних зона

1/            Усклађеност са циљевима и акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Специфични циљ: 1.6. Еколошко и технолошко унапређење постојећих индустријских-пословних зона и центара
Акција: 1.6.1. Развој нових привредно-пословних зона и успостављање система мониторинга индустријских зона

2/            Циљеви пројекта:
Циљеви су: стварање амбијента и услова за подстицај привредног развоја; стварање просторних услова за формирање индустријских и складиштених зона поред важнијих саобраћајница; унапређење квалитета производа и услуга;           прихватање нових технологија и иновација; спровођење структурних промена у привреди које одговарају новонасталим ситуацијама и потребама домаћег и иностраног тржишта.
Специфични циљ је обезбеђење просторних, саобраћајних и инфраструктурних услова за дугорочни привредни развој. Посебно је значајно формирање нових пословно - привредно - трговинских зона у појасу уз Коридор 10., чиме се користи стратешка географска локација града Ниша. Концепт развоја пословних и радних зона третира и обезбеђење неизграђених нових површина. Ради омогућавања "гринфилд" инвестиције потребно је комунално и инфраструктурно опремити нове радне зоне.

3/            Место реализације
Радна зона "Доње Међурово" и Радна зона "Ниш - запад"

4/            Укључени актери:
носилац пројекта: Град Ниш
главни партнери: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, ЈП Завод за урбанизам Ниш
други укључени актери: Привредна комора, градске управе и јавна предузећа, инострани донатори, инвеститори

5/            Временски оквир реализације пројекта
2009 - 2011.

6/            Опис главних активности на пројекту
Завршетак инфраструктурног и саобраћајног опремања Радне зоне "Доње Међурово".
Формирање нове радне зоне "Ниш - запад"
у оквиру које се овим пројектом предвиђа финансирање саобраћајног и инфраструктурног опремања
Решавање имовинско правних односа
Обезбеђење урбанистичке документације
Израда главних пројеката саобраћајница и инфраструктуре
Техничка документација
Извођење радова на саобраћајним и инфраструктурним објектима

7/            Очекивани резултати пројекта
Развој привреде, запошљавање, саобраћајно прикључење Ниша на аутопут, еколошко унапређење

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Привредни развој Ниша, опремање и развој Коридора 10.

9/            Буџет пројекта
Радна зона "Доње Међурово" (завршетак опремања са обезбеђеним средствима)
Радна зона "Ниш - запад" - 807.791.000 динара

10/         Извори финансирања
НИП, донације, заинтересовани инвеститори, градски буџет, средства од приватизације

 

 

Стратешки правац: ЕКОНОМИЈА

 

1. Стварање повољног пословног окружења и развој МСП (пројекат ЛЕДИБ-а)

1/            Усклађеност са циљевима/активностима акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Овај пројекат је у области стратешког правца – Развој економије и пословања усклађен са специфичним циљем 2.1 – Успостављање и промовисање модела финансијске и институционалне подршке за развој предузетништва (МСП и пољопривредна газдинства), односно са акцијама:
1.2 Креирање мреже институција за подстицање и развој предузетништва и подршка умрежавању МСП;
1.4 Програми за повећање конкурентности МСП и програми подршке развоју и коришћењу сервиса за пословни развој; и са
специфичним циљем 2.4 – Подршка повезивању универзитета и привреде у циљу унапређења економског развоја, односно са акцијом:
4.5 Развој кластера МСП

2/            Циљеви пројекта:
Овај пројекат се спроводи као подршка локалној управи у креирању пословног окружења који ће стимулисати развој МСП уз промовисање дијалога јавног и приватног сектора. Реализује се у циљу пружања подршке службама које се баве пословним развојем и пружањем пословних услуга, као и финансирањем МСП.
Општи циљ пројекта је побољшање услуге локалне пословне управе, боље залагање пословних организација, развој кластера, унапређење тржишта служби за пословни развој, бољи приступ повољним кредитима за сектор МСП. Ово треба да допринесе и остваривању циљева друштвено уравнотеженог економског развоја у РС и креирању нових радних места у Нишавском округу.

3/            Место реализације
Нишавски округ

4/            Укључени актери:

  • носилац пројекта:

ЛЕДИБ Програм

  • главни партнери:

ЛЕДИБ, Град Ниш

  • други укључени актери:

Министарство економије и регионалног развоја РС

5/            Временски оквир реализације пројекта
2009-2012

6/            Опис главних активности на пројекту

  • промовисање и иницирање дијалога између јавног и приватног сектора
  • стварање форума за учеснике дијалога ради креирања општег привредног плана
  • креирање општег привредног плана
  • акциони план са приоритетним мерама
  • повећање способности пословних организација ради обезбеђења правног, регулаторног и политичког оквира за МСП
  • хоризонтално и вертикално повезивање МСП (кластери) у текстилном и грађевинском сектору
  • јачање локалних служби за пружање пословних услуга сектору МСП (како служби из јавног сектора, тако и служби из приватног сектора)
  • побољшање приступа повољном финансирању – процена могућности подршке кредитној институцији, као и обука особља тих финансијских институција.

7/            Очекивани резултати пројекта

  • Остварен пораст запослених у секторима текстилне индустрије и грађевинарства
  • Смањење удела становништва у Нишавском округу које живи испод границе сиромаштва 

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Поред усклађености са циљевима/акцијама у Стратегији развоја града Ниша, овај пројекат је и у складу са Стратегијом развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа за период од 2008. до 2013. године.

9/            Буџет пројекта
12.000.000 евра

10/         Извори финансирања
ЛЕДИБ

 

2. Прерастање бизнис инкубатор центра у научно-технолошки инкубатор

1/            Усклађеност са циљевима/активностима акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Овај пројекат је у области стратешког правца – Развој економије и пословања усклађен са специфичним циљем 2.1 – Успостављање и промовисање модела финансијске и институционалне подршке за развој предузетништва (МСП и пољопривредна газдинства), односно са акцијом: 2.1.3 Развој бизнис инкубатор центара, као и са специфичним циљем 2.4 – Подршка повезивању универзитета и привреде у циљу унапређења економског развоја, односно са акцијом: 2.4.3 Програми подршке фирмама из области ИКТ и развој инфраструктуре за оснивање научно-технолошких инкубатора.

2/            Циљеви пројекта:
Чињеница је да индустрија у Србији није конкурентна, посебно на глобалном тржишту, сем пар изузетака. Индустрија се карактерише традиционалним технологијама, страријих генерација. Мали је број и експерата у индустријском сектору, такође. Нема довољно високо обучених експерата за одређене послове, а такође поједини експерти у одређеним индустријама су напустили земљу због неодговарајућих радних услова. Према неким проценама, Србији недостаје близу 40.000 менаџера свих нивоа и експерата у свим областима.
Ради остварења циља да се изгради друштво знања и да се Србија укључи у европска истраживања, поред тога што се морају повећати инвестиције у истраживање и развој, мора се обезбедити утицај тих истраживања на економски раст. Сигурно, најбољи начин је да се повећа интерес унутар привреде за увођењем нових технологија, како заменом застарелих технологија кроз инвестиције у иновације, које ће се имплементирати у МСП, тако и без значајнијих инвестиција у развој и опрему, тј. тамо где доминира знање, креативна истраживања и експертизе и где су они предуслов за развој и производњу конкурентну на међународном нивоу.   
Овај пројекат је “следећи корак” у развоју БИЦ који ће бити усмерен ка економском расту у региону кроз креирање повољних услова за развој предузетништва у сектору науке и технологије, развоја иновација, развоја инфраструцтуре, што стимулише креирање и развој малих иновативних компанија, трансфер технологије, комерцијализацију начуних и технолошких истраживања и запошљавање високо квалификоване радне снаге.
Позитивни пословни резултати и постојећи ресурси БИЦ-а у Нишу ће бити искоришћени да се постигне значајан утицај на економски развој Нишавског округа, и у исто време повећа вероватноћа да БИЦ у Нишу постане самоодржив. Индиректних циљ је да се повеже неколико факултета са представницима бизнис сектора у циљу јачања економског развоја Нишавског региона, развоја нових технологија, бројних старт-уп-ова и нових бизниса, да се креирају нови послови и запосли високо квалификована радна снага.

3/            Место реализације
Град Ниш

4/            Укључени актери:

  • носилац пројекта:

Бизнис инкубатор центар Ниш (БИЦ)

  • главни партнери:

БИЦ, Град Ниш, USAID-MEGA,

  • други укључени актери:

Универзитет у Нишу

5/            Временски оквир реализације пројекта
2009. година

6/            Опис главних активности на пројекту

  • реконструкција, адаптација зграде БИЦ, набавка опреме и санација крова,
  • финализација пројекта, обезбеђење потребних дозвола и грејних инсталација за научно-технолошки инкубатор
  • обезбеђење радних услова за станаре научно-технолошког инкубатора
  • обезбеђење 3 сервера и комуникационе опреме и оперативних система
  • постављање компјутерске мреже за потребе станара научно-технолошког инкубатора
  • утврђивање критеријума за селекцију станара научно-технолошког инкубатора
  • креирање процедура за функционисање научно-технолошког инкубатора и дефинисање односа између станара и научно-технолошког инкубатора
  • селекција станара према утврђеним критеријумима и процедурама
  • пословна едукација за све станаре да би се обезбедио тренинг који се односи на генералне принципе предузетништва. 

7/            Очекивани резултати пројекта
Приликом трансформисања БИЦ у научно-технолошки инкубатор, фокус је да он обезбеђује подршку start-up-овима кроз различите облике производно-техничке кооперације, заједничке инвестиције укључујући страни капитал, примену стечених искустава, вештина и пословних односа и кооперацију са страним БИЦ партнерима да би се боље искористили сви доступни потенцијали у граду и региону. Научно-технолошки инкубатор би требао да комерцијализује истраживања и рад компанија које се баве истраживањем и развојем и требао би да укључи сва МСП која су повезана са извођењем истраживања на универзитету. МСП унутар научно-технолошког инкубатора би обезбедила сигурне послове директно од универзитета или индиректно, за свој рачун. Требало би такође да имају услове и инфраструктуру, помоћ у финансијским и административним процедурама, а универзитет би требао да има оправдање за додатно ангажовање свог особља, посебно дипломаца, и унапређену базу података за увођење праксе студената, итд. Дакле, пројекат би требао да обезбеди остваривање самоодрживости која се рефлектује кроз:

  • креирање повољног пословног окружења, које је атрактивно за домаће и међународне инвеститоре,
  • подршку за оснивање МСП применом различитих модела заједничких инвестиција и директних страних инвестиција,
  • обезбеђење локације за МСП, обезбеђење логистике, као и услова,
  • јачање производно-техничке и друге кооперације, као и помоћ будућим предузећима кроз специјализоване департмане за менаџмент, трансфер технологије, административне процедуре, финансијски и пројектни консалтинг, истраживање и развој, услуге лабораторија, итд., где је потребно знање и искуство особља научно-технолошког инкубатора,
  • подстицање иновација, примену савремених, економичних и еколошких технологија,
  • модернизацију и развој постојећих производних капацитета уз истовремено интензивирање производње запослености и друштвеног развоја,
  • реструктурирање индустријске производње увођењем нових производа у складу са заштитом животне средине и базираним на новим технологијама и у складу са захтевима тржишта,
  • примену принципа одрживог индустријског развоја, примена квалитетних инструмената и стандарда, као и стандарда у области заштите животне средине (ИСО стандарди).

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Осим усклађености са Стратегијом развоја града Ниша, овај пројекат је у складу и са Стратегијом развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа за период од 2008. до 2013. године, Стратегијом одрживог развоја Републике Србије од 2009. до 2017. године, Стратегијом регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године, Националном стратегијом запошљавања за период 2005-2010. година, и Концептом индустријског развоја Републике Србије.

9/            Буџет пројекта
221.000 US$ од тога: учешће града Ниша износи 112.000 US $, а учешће MEGA програма износи 109.000 US $

10/         Извори финансирања
Град Ниш – буџет
USAID – MEGA Програм

 

 

3. Израда предстудије о могућностима Града и потребама за индустријским зонама и greenfield инвестицијама

1/            Усклађеност са циљевима/активностима акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Овај пројекат је у оквиру стратешког правца – Развој економије и пословања усклађен са циљем 2.2 – Јачање регионалног и локалног економског развоја, односно са акцијом:
2.2.1 Развој слободне индустријске (царинске) зоне

2/            Циљеви пројекта:
С обзиром на опредељење Града за убрзани економски развој и у складу са концептом индустријског развоја Републике Србије, сматра се да ће се циљеви раста најбоље остварити развојем слободних индустријских (царинских) зона, технолошких и индустријских паркова и научно-технолошких инкубатора. Њихов развој, медјутим, захтева значајне инвестиције којима Град не располаже у потребној мери. Пошто је општи циљ развоја економије стварање повољног амбијента за привлачење директних инвестиција, најпре је потребно сагледати које су потребе и могућности града у погледу стварања нових индустријских (царинских) зона и привачењу, пре свега, страних инвеститора. Зато је израда овакве предстудије од изузетног значаја за Град.
Циљ овог пројекта да се путем темељне анализе у оквиру предстудије сагледају потребе и могућности града за новим индустријским зонама и у привлачењу греенфиелд инвестиција да би се обезбедио убрзани развој.

3/            Место реализације
Град Ниш

4/            Укључени актери:

  • носилац пројекта:

Град Ниш

  • главни партнери:

Пет градских општина: Медијана, Пантелеј, Палилула, Црвени Крст и Нишка Бања

  • други укључени актери:

5/            Временски оквир реализације пројекта
2009. година

6/            Опис главних активности на пројекту

  • Анализа микро- и макро-локацијског аспекта
  • Анализа привреде
  • Анализа глобалног привредног и програмског опредељења
  • Анализа радне снаге и структуре
  • Анализа потребних површина
  • Процена потребних улагања
  • Процена структуре радне снаге
  • Процена потребних површина
  • Програмирање привредног раста
  • Процена рентабилности

7/            Очекивани резултати пројекта

  • Израда предстудије изводљивости
  • Израда акционих планова за гринфилд инвестиције на територији Града за период од 10 година
  • Израда акционих планова запошљавања на територији Града за период од 10 година

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Поред усклађености са Стратегијом развоја града Ниша, овај пројекат је у складу и са другим стратешким документима донетим на нивоу Републике Србије, попут: Стратегије подстицања и развоја страних улагања (из 2006. године), Стратегијом регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године, предлогом националне стратегије привредног развоја Србије 2006-2012. и Концептом индустријског развоја РС.

9/            Буџет пројекта
1.230.000,00 РСД

10/         Извори финансирања
Град Ниш - Буџет

 

 

4. Развој логистичког карго центра

1/            Усклађеност са циљевима/активностима акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Овај пројекат је у оквиру стратешког правца 2 – Развој економије и пословања, усклађен са специфичним циљем 2.2 – Јачање регионалног и локалног економског развоја, односно са акцијом 2.2.3 – Развој логистичког пула.

2/            Циљеви пројекта:
С обзиром на чињеницу да град Ниш представља важно чвориште друмског, железничког и авио саобраћаја, односно да се налази на коридору X, он свој изузетан геостратешки положај и чињеницу да је поред Београда једини град у Србији који има цивилни аеродром, није у довољној мери искористио. Наиме, у протеклом периоду било је карго летова са нишког аеродрома, али само спорадичних.
Циљ реализације овог пројекта је да се искористи позиција града Ниша као важног чворишта друмског, железничког и авио транспортног саобраћаја, тј. да се омогуће редовни карго летови са нишког аеродрома. На тај начин логистички карго центар може постати замајац бржег привредног развоја и запошљавања, а очекује се да привуче и друге стране инвеститоре.

3/            Место реализације
Град Ниш

4/            Укључени актери:

  • носилац пројекта:

Град Ниш

  • главни партнери:

Град Ниш, ЕYЕМАXX-Аустрија

  • други укључени актери:

5/            Временски оквир реализације пројекта
2009-2011. година

6/            Опис главних активности на пројекту
У првој фази предвиђена је изградња карго центра са магацинским просторима и сличним садржајима на око 144.000 квадратних метара, док би у наредној фази дошло и до изградње шопинг молова и других објеката комерцијалног карактера (хотел, на пример).

7/            Очекивани резултати пројекта
Развој логистичког карго центра треба да допринесе убрзаном привредном развоју југа Србије, новом запошљавању (само у првој фази посао би нашло стотинак радника), привлачењу страних инвеститора. Могућност дистрибуције роба авио, друмским и железничким саобраћајем даје неслућене могућности за покретање локалног и регионалног економског развоја овог дела Србије.

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Овај пројекат је, осим са Стратегијом развоја града Ниша, усклађен и са Стратегијом регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године.

9/            Буџет пројекта
61.300.000 евра

10/         Извори финансирања
Град Ниш – Буџет, EYEMAXX - Аустрија

 

5. Изградња сајмишта

1/            Усклађеност са циљевима/активностима акцијама у Стратегији развоја града Ниша
У оквиру стратешког правца – Развој економије и пословања, овај пројекат је усклађен са специфичним циљем 2.2 – Јачање регионалног и локалног економског развоја, односно са акцијом 2.2.4 – Изградња сајмишта, велетржнице и нових пијачних простора.

2/            Циљеви пројекта:
Постоји велики број сајамских манифестација које се одржавају у граду, а за које не постоји адекватна локација и инфраструктура, а такође, не постоје могућности да се организују пратећи садржаји (конференције, презентације, скупови привредника и њихових асоцијација, итд.)
Стога је општи циљ овог пројекта – стварање услова за промовисање и развој привреде нишког региона. Тиме би се остварили и специфични циљеви попут:
- промоције потенцијала привреде нишког региона,
- повезивање привредника нишког региона са привредницима из земље и иностранства,
- успостављање пословних аранжмана и интегрисање нишке привреде на међународном нивоу,
- повећање извоза привреде нишког региона.

3/            Место реализације
Град Ниш

4/            Укључени актери:

  • носилац пројекта:

Град Ниш са надлежним градским управама

  • главни партнери:

Дирекција за изградњу града

  • други укључени актери:

Привредна комора, Завод за урбанизам, инвеститори

5/            Временски оквир реализације пројекта
2009-2011.

6/            Опис главних активности на пројекту

  • избор локације
  • израда урбанистичко-планске документације
  • комунално и инфраструктурно опремање
  • изградња објеката
  • опремање објеката

7/            Очекивани резултати пројекта

  • привредни раст
  • повећање извоза привреде нишког региона
  • техничко-технолошки развој
  • пораст запослености
  • интегрисање привреде нишког региона у регионалне и европске интеграције.

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Поред усклађености са Стратегијом развоја града Ниша, овај пројекат је у складу са Стратегијом регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године и другим стратешким документима донетим на нивоу РС.

9/            Буџет пројекта
1.167.682,00 РСД

10/         Извори финансирања
Град Ниш – Буџет, НИП, инвеститори

 

 

6. Развој научно-технолошког парка и инкубатора ТЕХНИС Ниш

1/            Усклађеност са циљевима/активностима акцијама у Стратегији развоја града Ниша
У оквиру стратешког правца 2 – Развој економије и пословања, овај пројекат је усклађен са специфичним циљем 2.4 – Подршка повезивању универзитета и привреде у циљу унапређења економског развоја, односно са акцијом 2.4.2 – Развој индустријских и технолошких паркова

2/            Циљеви пројекта:
Идеја о формирању технолошког парка и инкубатора у Нишу покренута је још 2002/2003. године од стране Министарства науке и технолошког развоја РС. Узимајући у обзир потенцијале Ниша и потребе за привредним и научно-технолошким развојем, тадашњим концептом је разматрана војна имовина као основни просторни ресурс за покретање технолошког парка и инкубатора (ТПИ). Године 2006. идеја о ТПИ је унета у пројектни задатак за реструктурирање EI Holding Co. 2008. године идеја о формирању ТПИ у Нишу, кроз пројекат реструктурирања EI Holding Co., постаје приоритетна и као таква представља део пројектног задатка реструктурирања и приватизације EI Holding Co.
Циљеви пројекта су везани за коришћење потенцијала које пружа Универзитет у Нишу и његово повезивање са привредом, тј. коришћење резултата научно-технолошких истраживања у сврху убрзаног привредног развоја југа Србије.
Имајући у виду тренутно стање, фазу  и планове развоја Бизнис инкубатор центра у Нишу, кадровске, иновационе и истраживачко-развојне потенцијале које Град Ниш, Универзитет у Нишу, Електронски и Машински факултет Универзитета у Нишу имају, као и усвојен концепт развоја Научно-технолошког парка и инкубатора ТЕХНИС Ниш, јасно се истиче и потреба за прерастање БИЦ у научно-технолошки инкубатор (што је предвиђено пројектом трансформације БИЦ у научно-технолошки инкубатор), као местом које ће омогућити истраживачима горепоменутих факултета да покрену своје активности на иновацијама производа, али и да оснују предузећа која ће иновације развити у прототипове производа. Производи развијени у оваквом Инкубатору након реализације Концепта Научно-технолошког парка и инкубатора ТЕХНИС Ниш моћи ће да уђу у серијску производњу код предузећа станара Научно-технолошког парка и инкубатора ТЕХНИС Ниш.

 

3/            Место реализације
Град Ниш

4/            Укључени актери:
Град Ниш

  • главни партнери:

Република Србија преко Министарства економије и регионалног развоја и Министарства за науку и технолошки развој и Град Ниш, као и ЕИ Holding Co

  • други укључени актери:

Универзитет у Нишу

5/            Временски оквир реализације пројекта
2009-2011.

6/            Опис главних активности на пројекту
Након финансијског реструктурирања EI Holding Co., свих конверзија дугова и намирења поверилаца, следи формирање ТПИ (Холдинг и зависна предузећа уносе оснивачки улог у ТПИ). Потом следи ликвидација зависних предузећа EI Holding Co., који су оснивачи ТПИ. Такође, након одређених допуна, коначна верзија Концепта развоја ТПИ ТЕХНИС Ниш биће разрађена до нивоа студије.

7/            Очекивани резултати пројекта
Убрзани привредни и технолошки развој Града Ниша и југа Србије развојем фирми у областима електротехнике, електронике, телекомуникација, машинства и информатике. Пошто у оквиру технолошких паркова, по правилу, функционишу и пословни инкубатори, очекује се њихово формирање. Они треба да омогуће почетницима у бизнису да крену са start-up-овима, а такође и стручњацима са Универзитета у Нишу да уз бизнис консалтинг помоћ, приступ финансијама и смањене трошкове режије (кирија, нпр.) и опреме, реализују своје истраживачке пројекте кроз бизнис идеју у сопственом предузећу.
Са техничко-технолошком подршком, подршком у дизајну, пласману и промоцији производа и другим повољностима које ће моћи да добију у научно-технолошком инкубатору, као и у технолошком парку, новооснована предузећа ће бити конкурентнија и моћи ће успешно да конкуришу на домаћем и иностраном тржишту.
Са друге стране, научно-технолошки парк и инкубатор ће омогућити запошљавање младе високостручне радне снаге што ће имати вишестуки ефекат за регион, како кроз спречавање миграције младих образованих кадрова, њихово одрживо запошљавање и стицање пословног искуства, тако и кроз економски напредак који се огледа у развоју иновација, трансферу и имплементацији нових технологија, развоју савремених информациоих инфраструктура и повезивањем са другим стејкхолдерима у региону и шире.

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Овај пројекат је осим са Стратегијом развоја града Ниша усклађен и са Концептом индустријског развоја Републике Србије.

9/            Буџет пројекта
....

10/         Извори финансирања
Република Србија преко својих Министарстава, Град Ниш, заинтересовани инвеститори.

 

 

7. Пројекат «Ада Женева»

1/            Усклађеност са циљевима/активностима акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Овај пројекат је у Стратегији развоја града Ниша у оквиру стратешког правца 2 – Развој економије и пословања усклађен са специфичним циљем 2.3 – Унапређење туристичке понуде града Ниша, односно са акцијом 2.3.1 – Програм развоја туризма заснован на природним, културним и смештајним капацитетима града (бањски, здравствени, транзитни, конгресни, еко- и етно-туризам, туризам великих градова-City breaks, туризам догађаја и манифестација- Events и сл.)

2/            Циљеви пројекта:
Град Ниш са преко 250.000 грађана и са југоисточном Србијом , која гравитира према Нишу као великом центру, нема услова за развој спортско-рекреативног туризма на води.
Ниш се налази на коридорима X и VII. Велики је саобраћајни, универзитетски и привредни центар, са раскршћем железничких пруга према истоку и западу, цивилним аеродромом "Константин Велики" и великим бројем транзитних туриста, неопходно је да искористи своје природне потенцијале у области туристичке понуде чиме би добио не само град, него и регион. Поготову би, као туристичка понуда, изградња Аде Женева допринела промоцији заштићених добара природе Сићевачке и Јелашничке клисуре. Са својом богатом прошлошћу и културно историјским споменицима, Ниш би требало да буде у самом врху туристичке понуде Србије.
Без обзира на велики број водотокова у граду, Ниш нема спортско-рекреативни садржај на води. Изградњом таквог садржаја повезала би се целокупна туристичка понуда како града тако и југоисточне Србије.
1. Општи циљ пројекта је оснивање геопарка на територији града и његово укључење у геопаркове Европе.
2. Специфични циљ пројекта је изградња комплекса Ада Женева и укључивање новог садржаја у туристичку понуду града.
Циљне групе пројекта су грађани југоисточне Србије, грађани Ниша, туристи и спортисти.

3/            Место реализације
Град Ниш (општина Нишка Бања)

4/            Укључени актери:

  • носилац пројекта: Град Ниш
  • главни партнери: Општина Нишка Бања и Министарство за Национални инвестициони план (НИП)
  • други укључени актери: страни инвеститори

5/            Временски оквир реализације пројекта
2008-2011. година

6/            Опис главних активности на пројекту
Пројектне активности су везане за израду главних пројеката, техничке документације, прибављање земљишта, регулисање тока реке Нишаве, припремне радове за изградњу, радови на инфраструктурном опремању, изградња приступних саобраћајница, изградња спортских објеката и изградња пратећих садржаја у области хотелијерства и угоститељства, изградња купалишног комплекса, градске плаже и др.
Имплементација овако обимног пројекта захтева вишегодишњи систематски рад на пројектним активностима, почев од избора адекватних пројектних кућа за израду пројектне документације за сваку од подцелина, до прибављања земљишта и избора адекватних извођача за извођење различитих врста радова.

7/            Очекивани резултати пројекта
У оквиру пројектних активности у току реализације пројекта, доћи ће до упошљавања грађевинске оперативе и пројектних кућа региона, чиме ће се постићи основни циљеви из стратегије смањења сиромаштва. По завршетку пројекта, доћи ће до трајног запошљавања радника из области хотелијерства, туризма, спортских радника и других, чиме ће се смањити огроман број незапослених људи овог региона.
Побољшањем туристичке понуде доћи до повећања ванпансионске понуде, повећања броја ноћења и задржавања туриста на територији града.
Оваква инвестиција у региону, у области туризма није постојала до сада и самим тим њен значај је огроман.
Реализацијом овог пројекта створили би се услови за даље инвестиције у хотелско смештајне капацитете и пратеће туристичке садржаје као и у изградњу спортско рекреативних објеката.
Ефекти овог пројекта одразиће се на опште друштвени развој кроз:

 • Смањење спољнотрговинског дефицита државе због повећања страних туриста у Нишкој Бањи, повећање њихове ванпансионске потрошње, повећање броја ноћења, пре свега имајући у обзир бањске госте и транзитне туристе,
 • Брендирање града као туристичке дестинације,
 • Оснивање геопарка и његово укључивање у геопаркове Европе,
 • Смањење незапослености ангажовањем грађевинске оперативе, а касније ангажовањем радника за рад на ади,
 • Побољшањем туристичке понуде на коридорима X и VII,
 • Повећањем спортских капацитета и развојем спорта кајака и кануа на мирним водама за које Ниш са Нишавом нема предиспозиција,
 • Повећањем броја лежајева у новим савременим хотелским капацитетима и изградња савременог камп насеља.

У оквиру сарадње са прекограничним партнерима, стављен је акценат на побољшање туристичке понуде Србије и Бугарске као и на заједничку промоцију туристичких дестинација, на оснивању геопаркова и њихово укључивање у мрежу геопаркова Европе, на заједничке сајамске наступе, израде јединствених туристичких маршута, израду заједничких пропагандних материјала и др.
Изградњом аде, добиће се на квалитету и квантитету туристичке понуде са обе стране границе.
Посебно треба имати у виду и прославу 1700 година хришћанства и Миланског едикта и припреме хришћанског света, као и припреме градова које су везане за живот и дело Константина Великог, за ову прилику.
Ниш, као родни град Константина Великог мора спреман дочекати 2013., годину у пуном сјају и са разноврсном туристичком понудом.

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Поред усклађености са Стратегијом развоја града Ниша, овај пројекат је усклађен и са другим стратешким документима:
- Националном стратегијом Србије за приступање Европској Унији,
- Стратегијом туризма Републике Србије,
- Стратегијом за смањење сиромаштва РС,
- Вишегодишњим индикативним планским документом,
- Приоритетима НИП-а.

9/            Буџет пројекта
Укупан буџет пројекта: 2.651.462.510,00 дин.; од тога: из НИП-а 1.567.662.510,00 дин. и из средстава страних инвеститора: 1.073.800.000,00 дин.

10/         Извори финансирања
НИП, страни капитал

 

8. Каријерно саветовање и удруживање – пут ка запошљавању

1/            Усклађеност са циљевима/активностима акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Овај пројекат у оквиру стратешког правца 2 – Развој економије и пословања је услађен са специфичним циљем 2.5 – Промоција предузетништва, програми самозапошљавања и подршка иницијативама појединаца, односно са акцијом:
2.5.5 Програми активних мера подршке запошљавању и формирање мреже иниституција за подршку запошљавању.

2/            Циљеви пројекта:
У граду Нишу не постоји центар за каријерно саветовање. Незапослени, средњошколци и студенти су без праве оријентације у планирању своје каријере. Особе преко 50 година старости које остају без посла су без адвокатске подршке. Постоји велики отпор у запошљавању угрожених група, а са друге стране велики број услуга које су непокриврене и које представљају могућност за (само)запошљавање.
Општи циљеви пројекта били би:

 1. поспешивање запошљавања кроз професионално и каријерно саветовање
 2. запошљавање угрошених група у области услуга, кроз удруживање.

На тај начин би се остварила сврха пројекта у смислу:

 1. попуњавања празнине у  области каријерног саветовања у Нишу
 2. благовременог каријерног усмеравања средњошколаца и студената
 3. удруживања и зпошљавања угрожених група у области услуга, где постоји потражња, а понуда је слаба
 4. промоција запошљавања угрожених група.

3/            Место реализације
Град Ниш

4/            Укључени актери:

  1. носилац пројекта:

НВО Protecta, НСЗ

  1. главни партнери:

НВО Protecta - ГИЗ, НСЗ, Град Ниш

  1. други укључени актери:

Министарство рада, 5 градских општина, друге НВО

5/            Временски оквир реализације пројекта
2009-2010. година

6/            Опис главних активности на пројекту

  1. формирање тима за професионално и каријерно саветовање у оквиру НСЗ и ГИЗ
  2. изградња и јачање капацитета тима
  3. промоција ГИЗ и НСЗ центра за каријерно саветовање
  4. пружање услуга
  5. формирање програма запошљавања кроз удруживање
  6. анализа тржишта и анализа потенцијалних корисника
  7. функционална подршка и стручна подршка малим задругама.

7/            Очекивани резултати пројекта

  1. Protecta (ГИЗ) и НСЗ у партнерству би пружиле услуге професионалног / каријерног саветовања за најмање 1000 незапослених
  2. Најмање 100 лица, припадника угрожених група, ушло би у програм удруживања у циљу запошљавања у области услуга
  3. Формирање најмање 5 малих задруга.

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Осим са Стратегијом развоја града Ниша, овај пројекат је и у складу са Националном стратегијом запошљавања за период 2005-2010. година и Стратегијом смањења сиромаштва у РС.

9/            Буџет пројекта
200.000 US$

10/         Извори финансирања
Град Ниш – буџет, НСЗ

 

 

Стратешки правац: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

 

1/  Промовисање концепта здравог начина живота (3.1.1)

 

1/    Усклађеност са циљевима/активностима у Стратегији развоја града Ниш
Програм/пројект је предвиђен у Стратегији развоја града Ниша као једна од активности која треба да допринесе остварењу општег повећања безбедности и смањењу ризика по живот и здравље (специфични циљ 3.1 на стратешком правцу 3, Друштвени развој). Циљ програма је да допринесе постепеном мењању животних навика у циљу смањења обољевања и неспособности. У конкретном случају, навике које би требало мењати су у вези са наркотицима (укључујући дуван и алкохол), начином живота у коме нема довољно физичке активности, исхраном и редовном контролом здравља.

2/    Циљеви пројекта:

  1. општи  циљ пројекта је допринос стварању „подстицајне и безбедне друштвене средине“
  2. специфични циљ је допринос „смањењивању ризика по живот и здравље“. 
  3. сврха (непосредни циљ) пројекта је промоција здравог начина живота: ширење информација о томе како одређене животне навике доприносе повећању ризика обољевања од  појединих системских болести и на који начин се прихватањем концепта здравог начина живота и понашања које је у складу са тим концептом могу смањити ризици 

3/    Место реализације
Град Ниш, Градске општине, школе, кафићи, клубови, дискотеке ...

4/    Укључени актери:

  1. носилац активности: Град Ниш, Управа за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту
  2. главни партнери: Градске општине, школе, Дом здравља (школски диспанзер)
  3. други укључени актери: ученици основних и средњих школа, студенти, млади (непосредна циљна група – непосредни корисник пројекта)

5/    Временски оквир реализације пројекта
(септембар 2009 – децембар 2010)

6/    Опис главних активности на пројекту (или опис пројекта)
- утврђивање ризичних група и специфичних ризика за сваку групу
- израда промо материјала
- извођење кампање
- организовање акција и простора за рекреацију (Сви у природу, сви на снег, крос, оријентитринг и сл.)
- курсеви припремања здраве хране (можда на ТВ, како припремити традиционална јела на здравији начин)
- систематски прегледи становништва (стоматолошки, општи, гинеколошки, мамографски)

7/                    Очекивани резултати пројекта (индикатори успешности пројекта)
- стечан увид у распрострањеност ризичних начина понашања код појединих циљних група
- целокупно становништво града упознато са главним ризицима по здравље
- створене могућности (просторне и организационе) за ракреацију за све грађане Ниша
- популарисано припремање здраве хране (ресторани у којима се спрема и нуди здрава брза храна)
- успостављени систематски прегледи становништва

8/    Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Пројект доприноси реализацији стратешког циља „Управљање ризицима по здравље корисника-пацијената и запослених у здравственим установама“ дефинисаног у Стратегији за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедости пацијената Републике Србије

9/    Буџет пројекта
10 000 EUR

10/                 Извори финансирања
Министарство здравља, Буџет града

*Део пројекта се може реализовати кроз редовну делатност Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и Управе за образовање, културу омладину и спорт, као и кроз делатност здравствених институција и школа.

 

 

2.  Израда стратегије реформе социјалне заштите (3.1.2)

1/    Усклађеност са циљевима/активностима у Стратегији развоја града Ниш
Програм/пројект је део реализације Стратегије реформе социјалне заштите Републике Србије и предвиђен је у Стратегији развоја града Ниша као једна од активности која треба да допринесе остварењу општег повећања безбедности и смањењу социјалних ризика (специфични циљ 3.1 на стратешком правцу 3. Друштвени развој)

Програм је непосредни одговор на потребе/проблеме настале као последица трансформације система социјалне заштите у републици Србији 

2/    Циљеви пројекта:
а. општи  циљ пројекта је допринос стварању „подстицајне и безбедне друштвене средине“
б. специфични циљ је допринос „смањењивању социјалних ризика“. 
в. сврха (непосредни циљ) пројекта је да се на нивоу града пројектује институционални систем социјалне заштите који би био способан да обухвати све становнике града у стању социјалне потребе и да обезбеди све видове социјалне заштите који омогућују квалитетни живот свим грађанима без обзира на радну способност и специфичност потреба.

3/                    Место реализације
Град Ниш, Градске општине,

4/                    Укључени актери:
а. носилац активности: Град Ниш, Управа за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту, Центар за социјални рад
б. главни партнери: Министарство рада и социјалне политике
в. други укључени актери (непосредне циљне групе: градска управа, Институције социјалне заштите, Удружења грађана која се баве хуманитарним делатностима; посредна циљна група: грађани Ниша, особе у стању актуелне или потенцијалне социјалне потребе)

5/                    Временски оквир реализације пројекта
септембар 2009 – јул 2010

6/                    Опис главних активности на пројекту (или опис пројекта)
Израда основне студије (Baseline study) о социјалним потребама и стању социјалне заштите на територији града Ниша.
Дефинисање специфичних циљева социјалне политике  
Изградња система социјалне заштите: институције, правила, финансирање

7/                    Очекивани резултати пројекта (индикатори успешности пројекта)
Стечен увид и установљена евиденција о најраспрострањенијим видовима социјалне угрожености (сиромаштво, искљученост, хендикепи)
Установљени општи циљеви социјалне политике
Припремљена схема управљања социјалним ризицима која предвиђа институције социјалне заштите, правила функционисања тих институција и начин финансирања социјалне заштите у оквиру  буџета града Ниша.

8/                    Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
пројект је саставни део реализације Стратегије реформе социјалне политике Републике Србије

9/                    Буџет пројекта
....
10/                 Извори финансирања
Министарство рада и социјалне политике, Буџет града Ниша

3.  Имплементација локалног акционог плана за интерно расељена и избегла лица (3.1.5)

1/                    Усклађеност са циљевима/активностима у Стратегији развоја града Ниш
Програм/пројект је део активности усмерених на решавање проблема становања, што је као циљ формулисано у Стратегији развоја града Ниша (Стратешки правац 3: Друштвени развој, специфични циљ 3.1, акције 3.1.5)

Програм представља наставак координисаних акција усмерених ка реинтеграцији и трајном решавању проблема становања интерно расељених и избеглих лица.

2/                    Циљеви пројекта:
а. општи  циљ пројекта је допринос стварању „подстицајне и безбедне друштвене средине“
б. специфични циљ је допринос „смањењивању социјалних ризика“. 
в. сврха (непосредни циљ) пројекта је ...

3/                    Место реализације
Град Ниш, Градске општине,

4/                    Укључени актери:
а. носилац активности: Град Ниш, Управа за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту, Градска стамбена агенција
б. главни партнери: UN Habitat
в. други укључени актери (непосредне циљне групе: интерно расељена и избегла лица смештена на територији града Ниша)

5/                    Временски оквир реализације пројекта
септембар 2009 – јул 2010

6/                    Опис главних активности на пројекту (или опис пројекта)
Пеђа

7/                    Очекивани резултати пројекта (индикатори успешности пројекта)
Пеђа

8/                    Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
пројект је саставни део напора на решавању проблема интерно расељених и избеглих лица на територији Републике Србије

9/                    Буџет пројекта
....
10/ Извори финансирања
UN Habitat

 


4.  Мрежа подршке људима који остају без посла (3.1.3)

1/                    Усклађеност са циљевима/активностима у Стратегији развоја града Ниш
Пројект је део активности усмерених на ублажавање социјалних последица незапослености предвиђених Стратегијом развоја града Ниша
Пројект је одговор на проблем „радне транзиције“ за који, у овом тренутку, град Ниш нема институционално решење.

2/                    Циљеви пројекта:
а. општи  циљ пројекта је допринос стварању „подстицајне и безбедне друштвене средине“;
б. специфични циљ је допринос „смањењивању социјалних ризика“;  
в. сврха (непосредни циљ) пројекта је изградња институционалне  и програмске мреже подршке људима који се налазе у периоду  „измеђе два посла“.

3/                    Место реализације:
Град Ниш

4/                    Укључени актери:
а. носилац активности: Управа за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту;
б. главни партнери: Национална служба за запошљавање, Центар за социјални рад, Образовне институције, Синдикати;
в. други укључени актери (непосредна циљна група: особе којима је престао радни однос – отказ, технолошки вишкови и сл. и које траже нови посао)

5/                    Временски оквир реализације пројекта:
2010 – 2011 година

6/                    Опис главних активности на пројекту (или опис пројекта)
- покретање саветовалишта о правима незапослених
- организовање обуке за активно тражење посла
- преквалификација
- самозапошљавање

7/                    Очекивани резултати пројекта (индикатори успешности пројекта)
Повећане могућности за ефикасније информисање о правима незапослених
Скраћивање периода незапослености између два запослења
Повећање самозапошљавања

8/                    Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Пројект је комплементаран са стратегијом локалног економског развоја

9/                    Буџет пројекта
....

10/                 Извори финансирања
Министарство рада и социјалне политике,
Фондови за подршку локалног економског развоја

 

 

5.  Израда студије о безбедности /ризицима (3.1.4)

1/                    Усклађеност са циљевима/активностима у Стратегији развоја града Ниш
Пројект је део активности усмерених на унапређење система безбедности предвиђених Стратегијом безбедности града и Стратегијом развоја града Ниша

Пројект је усмерен на унапређење планова за смањивање ризика и деловање у случају угрожавања безбедности. У граду не постоји систематско прикупљање података о ризицима и праћење стања безбедности, нарочито кад су у питању објекти за становање и јавни објекти.

2/                    Циљеви пројекта
а. општи  циљ пројекта је допринос стварању „подстицајне и безбедне друштвене средине“
б. специфични циљ је допринос „смањењивању ризика по живот и здравље, имовину и становање“.
в. сврха (непосредни циљ) пројекта је добијање ажурних и систематизованих података о стању безбедности на територији града и на тим подацима засноване процене безбедности и ризика у граду

3/                    Место реализације
Град Ниш

4/                    Укључени актери:
а. носилац активности: Град Ниш, Скупштина града, Градско веће, Градоначелник
б. главни партнери:
в. други укључени актери: ОУП Ниш, градске инспекцијске службе, службе за одржавање стамбених и јавних објеката

5/                    Временски оквир реализације пројекта
2009 година

6/                    Опис главних активности на пројекту (или опис пројекта)
- Преглед и евидентирање ризика у јавним објектима и објектима за становање (улази и прилази, лифтови, инсталације – електричне, громобранске, водоводне, плинске – противпожарна опрема, путеви евакуације)
- Израда плана интервенција на отклањању и смањењу ризика
- Успостављање система мониторинга ризика

7/                    Очекивани резултати пројекта (индикатори успешности пројекта)
- Стечан увид у стање безбедности и главне ризике по безбедност у граду
- Сачињен план хитних интервенција на отклањању и смањењу ризика
- Успостављен систем мониторинга основних ризика

8/                    Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама

9/                    Буџет пројекта
....

10/ Извори финансирања
USAID

6.  Подршка пројектима из области социјалног становања (3.1.5)

1/                    Усклађеност са циљевима/активностима у Стратегији развоја града Ниш

Програм/пројект је део активности усмерених на решавање проблема становања, што је као циљ формулисано у Стратегији развоја града Ниша (Стратешки правац 3: Друштвени развој, специфични циљ 3.1, акције 3.1.5)

Програм је усмерен на ублажавање проблема становања и промовисање мера којима би се олакшало решавање стамбених проблема уопште, а посебно за она лица која проблем куповине или изградње стана тешко може да реши на отвореном тржишту.

2/                Циљеви пројекта:
а. општи  циљ пројекта је допринос стварању „подстицајне и безбедне друштвене средине“
б. специфични циљ је допринос „смањењивању социјалних ризика“.
в. сврха (непосредни циљ) програма/пројекта је да допринесе унапређењу стања у области становања уопште и у области социјалног становања посебно.

3/                Место реализације
Град Ниш

4/                Укључени актери:
а. носилац активности: Град Ниш
б. главни партнери: УН Хабитат
в. други укључени актери

5/                Временски оквир реализације пројекта
2010 - 2012

6/                Опис главних активности на пројекту (или опис пројекта)
Уређење тржишта некретнина
Уређење тржишта станова за рентирање
Програм изградње социјалних станова
Субвенције за солидарну стамбену изградњу
Субвенционисано становање

7/                Очекивани резултати пројекта (индикатори успешности пројекта)
Израђен предлога општинских прописа којима се регулише промет и рентирање станова
Формулисан предлог мера за субвенционисање становања и стамбене изградње
Усвојен програм изградње социјалних станова

8/                Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама

9/                Буџет пројекта
...

10/             Извори финансирања

 

7.  Образовање по мери / потребама града (3.2.1)

1/                    Усклађеност са циљевима/активностима у Стратегији развоја града Ниш
Пројект је део активности које доприносе остварењу циљева дефинисаних у Стратегији развоја града Ниша (3.2.1. Промоција подршке развоју образовања становништва)

Пројект је одговор на проблем који је независно констатован у Стратегији (SWOT. Друштвени развој, слабости: „Традиционални приступ образованог система“ и анкети међу привредницима коју је почетком 2009 спровео Exchange2 тим. Ради се о томе да упркос великом броју лица која траже посао у Нишу, послодавци имају проблема да дођу до упосленика који су овладали специфичним вештинама и знањима.
2/                    Циљеви пројекта:
а. Општи: Стварање друштвене у којој ће сви грађани моћи да задовоље своје потребе за личним развојем 
б. Специфични: Стварање услова за индивидуални развој и личну афирмацију
в. сврха (непосредни циљ) пројекта: У оквиру формалног система образовања, стварање флексибилних образовних програма способних да брзо одговоре на потребе и захтеве тржишта

3/                Место реализације
Град Ниш

4/                Укључени актери:

  1. носилац активности: Универзитет у Нишу, Средње стручне школе,
  2. главни партнери: Национална служба за запошљавање, Удружења привредника
  3. други укључени актери (непосредна циљна група: лица која траже посао а чија се стручна знања и вештине не поклапају са захтевима тржишта; послодавци)

5/                Временски оквир реализације пројекта
2010 -2011

6/                Опис главних активности на пројекту (или опис пројекта)
Анализа стручних знања и вештина за којима постоји незадовољена потреба
Анализа наставних планова и програма средњих стручних школа и идентификовање главних празнина у тим програмима због којих се појављују „дефицитарна“ знања и вештине
Формулисање алтернативних програма образовања, Формулисање програма иновације знања

7/                Очекивани резултати пројекта (индикатори успешности пројекта)
Смањено неподударање између понуде и тражње радне снаге са одређеним квалификацијама (знанњима и вештинама)

8/                Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Пројект доприноси остваривању циља „обезбеђење доступности система образовања и обуке свим категоријама одраслог становништва кроз успостављање институционалног и програмског плурализама у систему образовања одраслих“ формулисаног у  Стратегији развоја образовања одраслих Републике Србије

9/                Буџет пројекта
....

10/             Извори финансирања
Министарство просвете


8.  Стратегија развоја културе (3.2.2) 

1/            Усклађеност са циљевима/активностима у Стратегији развоја града Ниш
Стратегија развоја града Ниша 3.2.2

2/            Циљеви пројекта:
а. Општи: Стварање друштвене средине у којој ће сви грађани моћи да задовоље своје потребе за личним развојем 
б. Специфични: Стварање услова за индивидуални развој и личну афирмацију
в. сврха (непосредни циљ) пројекта: Усвајање концепције градске културне политике и стварање организационог и институционалног оквира за њену реализацију
1) до-обука чланова тима за израду стратегије културног развоја и њихово оспособљавање за самостално формулисање стратегија културног развоја градова и израду стратешких планова културних институција;
2) базична обука за стратешко планирање у култури руководилаца културних установа и свих других заинтересованих актера који раде у области културе у Нишу;
3) израда самог документа/стратешког плана развоја културе града Ниша за период од 2010 до 2013 године.

3/            Место реализације
Град Ниш

4/            Укључени актери:
а. носилац активности: Град Ниш, Управа за образовање, културу, омладину и спорт
б. главни партнери: Институције културе
в. други укључени актери: (Директна циљна група – Културни посленици, грађани Ниша као уживаоци културних добара)

5/            Временски оквир реализације пројекта
2009 – 2010

6/            Опис главних активности на пројекту (или опис пројекта)
I Формирање тима за израду стратегије културног развоја Ниша, до-обука и оспособљавање чланова тима за самостално формулисање стратегије културног развоја града.
II Основна обука за стратешко планирање у култури руководилаца културних установа и свих других заинтересованих актера који раде у области културе у Нишу
III Анализа постојећих ресурса у култури Ниша
IV Серија састанака са актерима по областима културе
V Обављање десет полу-структурисаних интервјуа са најзначајнијим актерима културног живота у граду, ради стицања увида у могуће правце стратешког развоја културе у Нишу.
VI Израда скице стратешког плана културног развоја Ниша за период 2010 – 2013. године и обављање другог круга консултација са заинтересованим актерима
VII Штампање и публиковање стратегије културног развоја Ниша

7/            Очекивани резултати пројекта (и ндикатори успешности пројекта)
Руководиоци културних установа оспособљени за учешће у стратешком планирању
Мапирани ресурси з аразвој културе
Договорена и усвојена Стратегија развоја културе

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама

9/            Буџет пројекта
1.009.000 Динара

10/         Извори финансирања
Град Ниш              696 000 динара
ОГИ Ниш               313 000 динара

 

 

9.  Клуб активних грађана

1/            Усклађеност са циљевима/активностима у Стратегији развоја града Ниш
Пројект је предвиђен Стратегијом развоја града Ниша (3.4.4)

2/            Циљеви пројекта:
а. општи: Створити друштвену средину у којој ће сви грађани  моћи да искажу и да задовоље своје потребе за припадањем и идентитетом
б. специфични: Јачање заједнице кроз укључивање грађана у друштвене процесе.
В. сврха пројекта: Укључивање грађана у процесе одлучивања и решавања комуналних проблема.

3/            Место реализације
Ниш

4/ Укључени актери:
а. носилац активности
Одбор за грађанску иницијативу Ниш
б. главни партнери
Градска управа и општинске управе
в. други укључени актери
Локални медији, локалне НВО

5/            Временски оквир реализације пројекта
2010 - 2011

6/            Опис главних активности на пројекту (или опис пројекта)
Организовање грађана заинтересованих за решавање различитих комуналних проблема
Фасилитација у изради пројеката за решавању проблема (обука, саветовање, обезбеђивање ресурса)
Посредовање и помагање у контактима са локалном самоуправом, медијима и другим утицајним актерима.
Публиковање примера добре праксе насталих у оквиру пројекта

7/            Очекивани резултати пројекта (индикатори успешности пројекта)
Оформљено барем десет тимова способних за учешће у решавању комуналних проблема.
Обучено барем педесет грађана за управљање пројектом.
Јавност града упозната са могућностима и добрим примерима грађанских акција.
Решено барем десет мањих градских проблема.

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Пројект може допринети остварењу и других циљева формулисаних у Стратегији развоја града Ниша, нпр. 4.5.4 Укључивање грађана у процес управљања.

9/            Буџет пројекта
EUR 35.000,00

10/         Извори финансирања
Страни донатор

 

 

Поред наведених и обрађених пројеката у оквиру Стратешког правца "ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ" значајни су и следећи пројекти:

10.  Израда локалног плана акције за децу

11.  Стратегија развоја спорта

12.  Подршка пројектима оживљавања јавних простора

 

 

Стратешки правац: УПРАВЉАЊЕ

1. Оснивање Регионалне развојне агенције

1/            Усклађеност са циљевима/ акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Пројекат је у складу са стратешким циљем 4.1 стратешког правца Управљање (Интеграција институција и надлежности и сарадња са општинама и регионима) као и акцијом 4.1.1. (Иницијативе за децентрализацију административног средишта, фондова за развој недовољно развијених подручја, и развој Ниша као центра Фонда за развој југоисточне Србије). Осим тога, формирање и рад Регионалне развојне агениције ће олакшати и убрзати реализацију многих пројеката у оквиру Стратегије развоја града Ниша.

2/            Опис проблема који се пројектом решава(ју) и циљеви пројекта
Регионалне разлике у степену развијености у Републици Србији су највише у Европи, и из године у годину се повећавају. Посматране на нивоу округа и кроз индекс развојне угрожености (ИРУ) оне износе 1:7, док је однос најразвијеније и најнеразвијеније општине у 2005. год. износио 1:15. И поред економског раста у периоду од 2000, услед транзиционих тешкоћа, сваки десети становник Србије је сиромашан. Зато је равномерни регионални развој један од основних стратешких циљева Србије - којим би се ублажиле регионалне диспропорције, довело до рационалнијег коришћења привредних ресурса, преусмеравања неповољних демографских токова и смањивања разлика у животном стандарду становништва. Потребно је да се град Ниш активно укључи у процес остваривања циљева равномерног регионалног развоја који обухватају: (1) одржив социо-економски развој, (2) подизање регионалне конкурентности, (3) смањење незапослености и сиромаштва, (4) заустављање негативних демографских кретања – како би регионалне неравномерности до 2012. године биле мање од 1:3. Регионална агенција за развој са седиштем у Нишу, би допринела стабилности Нишавског округа и будућег Јужног или Југоисточног региона, подстицањем и применом стратешког планирања, промоцијом погодног пословног окружења, маркетингом територије и реализацијом развојних иницијатива.

3/            Место реализације
Град Ниш, са два подцентра у Пироту и Прокупљу. Својим активностима Регионална агенција за развој покривала би свих пет Нишких општина и четрнаест у окружењу (Ражањ, Алексинац, Сврљиг, Бела Паланка, Гаџин Хан, Пирот, Бабушница, Димитровград, Мерошина, Житорађа, Прокупље, Блаце, Куршумлија и Дољевац).

4/            Укључени актери:
Влада Републике Србије, ресорна министарства (Министарство економије и регионалног развоја РС), Регионални центар за развој малих и средњих предузећа и предузетништва д.о.о. Ниш, Градско веће, Савет за развој, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, свих пет градских општина (Медијана, Пантелеј, Палилула, Црвени Крст и Нишка Бања), Скупштина града Ниша, Регионална привредна комора; удружења предузетника у Нишу, Градоначелник, Председник Скупштине града, запослени у градској управи

5/            Временски оквир реализације пројекта
Септембар 2009. - Децембар 2009.

6/            Опис главних активности на пројекту
1) Иницијатива и припрема Одлуке о оснивању Регионалне агенције за развој (процена потреба, могућности, профил потребних кадрова, финасије и сл.)
2) Обезбеђивање простора и материјално-техничких средстава за рад
4) Обезбеђивање кадрова неопходних за обавање послова
5) Тренинзи и обука кадрова који ће радити у Агенцији

7/            Очекивани резултати пројекта
Унапређење капацитета и развој људских ресурса у циљу остваривања равномерног регионалног развоја, путем унапређења локалног економског развоја и формулисања свих других развојних пројеката. Оснивање Агенције за регионални развој и њено отпочињање са радом.
Регионална развојна агенција би пружала информације и консултације о започињању бизниса, вођењу и унапређењу постојећег бизниса, избору најадекватније форме власништва, приступу донаторским средствима и НВО, доступним кредитним линијама и приступу кредитима, изради бизнис планова, тренинг услугама у вези вођења сопственог бизниса, могућностима за пословно повезивање са локалним, националним и страним партнерима. Као резултат њеног рада, очекује се остварен пораст запослености и смањење удела становништва у Јужном региону које живи испод границе сиромаштва.
У посебне циљеве спадају: креирање повољног пословног окружења, подршка за оснивање МСП, помоћ у обезбеђењу локација за МСП, интензивирање производње и запослености као и општег друштвеног развоја, реструктурирање производње увођењем нових производа у складу са захтевима тржишта али и заштитом животне средине (применом принципа одрживог развоја, квалитетних инструмената и стандарда као и стандарда у области заштите животне средине (ИСО стандарди).

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Осим што је у складу са Стратегијом развоја града Ниша, овај пројекат је у складу и са Стратегијом одрживог развоја Републике Србије од 2009. до 2017. године, Стратегијом регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године и Законом о регионалном развоју. Обезбеђујући неопходне ресурсе, регионалне економије доприносе не само регионалном економском развоју, већ и привредном развоју и стабилности читаве земље.

9/            Буџет пројекта
...

10/         Извори финансирања
Влада Републике Србије, Град Ниш – буџет, USAID – МЕГА Програм, ресорна министарства, свих пет градских општина (Медијана, Пантелеј, Палилула, Црвени Крст и Нишка Бања), Влада Републике Србије, Регионална привредна комора, удружења предузетника у Нишу, међународни донатори.

 

2. Програм за планирање и реаговање у кризним ситуацијама и јачање економске сигурности - кризни менаџмент

1/            Усклађеност са циљевима/ акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Пројекат је у складу са циљем бр. 4.1 у оквиру стратешког правца Управљање (Интеграција институција и надлежности и сарадња са општинама и регионима) и акцијом бр. 4.1.4. (Акциони планови за проблеме који укључују сарадњу локалних и републичких власти и грађана), као и са циљевима бр. 4.4 (Унапређење рада јавних служби за планирање и управљање развојем територије Града) и бр. 4.5 (Реформа система локалне самоуправе и развој институционалних капацитета).

2/            Опис проблема који се пројектом решава(ју) и циљеви пројекта
Ниједно место на свету није безбедно од природних катастрофа, али се уз добро планирање и координацију, штета нанета људима и њиховој имовини може знатно редуковати. Програм за планирање и реаговање у ванредним ситуацијама је замишљен тако да помогне локалним самоуправама у предузимању корака у области унапређења капацитета за планирање и реаговање у ванредним ситуацијама као што су елементарне непогоде, кризе, ванредне ситуације идр.  Искуство показује да општине и градови који покажу напредак у изградњи и унапређењу система управљања у ванредним ситуацијама на локалном нивоу, могу да допринесу изради нових система управљања у ванредним ситуацијама и на националном нивоу. Град Ниш се последњих година суочава са веома оштром и снеговитом зимом (која узрокује повремене колапсе у саобраћају за време њеног трајања), као и са клизиштима. Поменуте ситуације, уз остале кризе са којима град мора да се суочава, упућују на изградњу функционалног, добро организованог и оперативног система управљања у ванредним ситуацијама у граду Нишу.

3/            Место реализације
Град Ниш

4/            Укључени актери:
Град Ниш, Development Alternatives Inc. – Агенција Сједињених Америчких Држава за међународни развој (USAID), СУП Ниш.

5/            Временски оквир реализације пројекта
2009-2010.

6/            Опис главних активности на пројекту
Ради унапређења и институционализације система управљања у ванредним ситуацијама и пружања безбедности грађанима у случају елементарних непогода и других катастрофа, потребно је (уз одговарајуће одлуке Скупштине града) формирати стална тела за управљање у ванредним ситуацијама. Ова тела треба да израде планове за комуникацију и координацију у ванредним ситуацијама и ажурирају планове реаговања на специфичне опасности. Поред тога, потребно је предвидети одређена средстава за ванредне ситуације у оквиру буџета града и ангажовати одређени број професионалаца који ће се бавити питањима планирања и реаговања у ванредним ситуацијима у оквиру својих активности. Тиме би се показала спремност града Ниша да ради на унапређењу система управљања у ванредним ситуацијама. Градски тим за планирање и реаговање би заједно са општинским тимовима радио на прилагођавању њихових система реаговања.  Једном речју, потребно је да локална управа развије јединствен и свеобухватан приступ проблемима који укључује и сарадњу са представницима привредних субјеката, стручњака из разних области, републичких установа као и самих грађана.

7/            Очекивани резултати пројекта
USAID-ов програм за планирање и реаговање у ванредним ситуацијама додељује одговарајуће сертификате за постигнуте нивое у унапређењу способности реаговања у ванредним ситуацијама. Сертификати упућују на остварен напредак у управљању ванредним ситуацијама на локалном нивоу  и указују на повећану спремност локалних актера да унапреде систем управљања ванредним ситуацијама.

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Пројекат је у складу са Стратегијом развоја града Ниша, као и са Стратегијом националне безбедности Републике Србије и Стратегијом одбране Републике Србије.

9/            Буџет пројекта
...
10/         Извори финансирања
Град Ниш и Development Alternatives Inc. – Агенција Сједињених Америчких Држава за међународни развој (USAID).

 

 

3. Оснивање Канцеларије за ТИС

1/            Усклађеност са циљевима/ акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Пројекат је у сагласности са циљем бр. 4.2 стратешког правца Управљање (Рационализација алата за анализу територије Града - базе података, ГИС) и и акцијом бр. 4.2.1. (Успостављање и развој јединственог информационог система града (за потребе управљања територијом, употребу земљиште, саобраћај, туристичку понуду, и сл.).

2/            Опис проблема који се пројектом решава(ју) и циљеви пројекта
У оквиру СИРП програма УН Хабитата, у Нишу је већ започет развој општинског/градског интегралног територијалног информационог система – ТИС-а. СИРП програм је подржавао општине које примењују синтетички приступ развијању интегралних и комбинованих информационих система као инструмената за анализу и управљање територијом. Један од битних развојних проблема града Ниша, огледа се у недовољној информисаности о актуелном социо-економском стању. Осим непостојања адекватне планске докуметације, граду недостаје и ажурирана, поуздана и лако доступна информациона основа као подршка у процесу доношења одлука у области развоја. И процесу имплементације одлука о развоју недостају поуздане информације које би се користиле за координацију различитих активности и праћење њихових резултата. Проблем недовољне и непотпуне информисаности неких делова јавности о развојним потенцијалима територије Града Ниша, резултира успореним развојем. Циљеви досадашњих пилот пројекта ТИС-а били су усмерени на стање/развој руралних подручја, иако је ТИС моћан инструмент за прикупљање, ажурирање, архивирање, обраду и анализу података и у осталим областима развоја. Важан корак у праћењу развојних стратегија и пројеката је и институционализација протокола за размену података између различитих сектора и организација, чиме се олакшава приступ информацијама и омогућава већа транспарентност и учешће локалних актера развоја. Ова институционализација неће бити у потпуности спроведена, уколико се не оформи једна радна јединица, односно Канцеларија за ТИС у којој би радне групе стручњака и техничара систематски и континуирано пратиле интегрални процес развијања и даљег унапређивања ТИС-а.

3/            Место реализације
Град Ниш

4/            Укључени актери: носилац пројекта, главни партнери, други укључени актери
Градско веће, Савет за развој, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, УН Хабитат.

5/            Временски оквир реализације пројекта
2010

6/            Опис главних активности на пројекту
1) Иницијатива и припрема Одлуке о оснивању Канцеларије за ТИС (процена потреба, могућности, профил потребних кадрова, финасије и сл.)
2) Обезбеђивање простора и материјално-техничких средстава за рад
4) Обезбеђивање кадрова неопходних за обавање послова
5) Тренинзи и обука кадрова који ће радити у Канцеларији

7/            Очекивани резултати пројекта
Формирана Канцеларија за ТИС која ће бити у стању да прилагоди процес његовог спровођења граду Нишу, обухватајући теоретско постављање процеса и његову практичну реализацију, као и евалуацију и дисеминацију постигнутих резултата. За сваки циклус развоја ТИС-а предвиђени су специфични развојни резултати и процена квалитета. Циљеви су формулисани у односу на расположиве ресурсе (људске, технолошке и информационе) за имплементацију ТИС-а, и то на два нивоа – општем и оперативном.  На првом нивоу, општи циљеви се везују генерално за ТИС као инструмент за иновацију метода и рада на бољем доношењу одлука у процесу развоја града, док се на оперативном нивоу циљеви везују за реализацију самог ТИС-а који представља увод у један свеобухватан систем управљања територијом у граду Нишу.

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Осим са Стратегијом развоја града Ниша, пројекат је и у складу са Стратегијом развоја  информационог  друштва у Републици Србији и Стратегијом  реформe  државне управе у Републици Србији.

9/            Буџет пројекта
...

10/         Извори финансирања
Градско веће, Савет за развој, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине

 

 

4. Јачање конкурентности на локалном нивоу (''Гиљотина прописа'')

1/            Усклађеност са циљевима/ акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Пројекат је у складу са циљем бр. 4.3 стратешког правца Управљање (Реформа локалне самоуправе, јавних служби и привредних институција и њихова координација ради повећања атрактивности територије за инвестиције) као и са акцијама бр. 4.3.2 (Повећање ефикасности у издавању дозвола за отпочињање предузетничких активности) и 4.3.1 (Смањивање дажбина и пореза у циљу повећања атрактивности територије за инвестиције); такође и са циљем бр. 4.5 (Реформа система локалне самоуправе и развој институционалних капацитета) и акцијом бр. 4.5.2 (Реорганизација и оптимизација система јавне управе, кроз побољшање материјалних и техничких услова и перманентну едукацију радника и праћење њиховог рада).

2/            Опис проблема који се пројектом решава(ју) и циљеви пројекта
Грађани и предузетници се свакодневно сусрећу са великим бројем прописа, што продужава процес задобијања неког документа али и омета економски раст и конкурентност неке средине у целини. Чињеница је да постојеће регулаторно окружење представља једну од главних препрека за дугорочни и одрживи привредни развој, док висок степен неконзистентности у примени прописа и велика дискрециона права управе негативно утичу на привредни амбијент. Из тог разлога, основни циљеви пројекта су усмерени ка елиминисању пренормираности (претеране регулативе) као и на унапређење услова за пословање привредних субјеката града Ниша кроз поједностављење административних поступака (формалности) и квалитетније пружање услуга од стране градских служби у вези са бизнисом. Програм, такође, циља на смањивање ризика и трошкова пословања уз повећање конкурентности и побољшање квалитета живота грађана кроз ефикасније остваривање њихових права у вези са отпочињањем предузетничких и других привредних делатности.

3/            Место реализације
Град Ниш

4/            Укључени актери:
Међународна финансијска корпорација (International Finance Corporation – IFC) део групе Светске банке и градска управа

5/            Временски оквир реализације пројекта
2009-2010.

6/            Опис главних активности на пројекту
Циљеви пројекта требало би да се остваре путем регулаторне реформе на нивоу локалне самоуправе и то применом метода «Гиљотине«. У оквиру Пројекта треба извршити снимање и мапирање свих формалности градске управе, и, уз консултацију са пословним и цивилним сектором, извршити анализу и усвојити препоруке за њихово унапређење и редуковање. Препоруке се тичу поједностављења и смањења потребних информација, докумената, такси, накнада, образаца, рокова идр. за преглед потпуности предмета и рокова за решавање предмета. Надлежни органи градске управе треба да донесу одлуке којима се ове препоруке уводе у правни систем чиме се обезбеђује правна сигурност и транспарентност. Градске управе би од тада примењивале само оне формалности које су регистроване у електронском Регистру формалности постављеном на веб сајту града. Тела која би била одговорна за рад Регистра су Градско веће и Радно тело за регулаторну реформу. Одговорност, улога тела и процедуре за регистрацију нових и измену (избацивање) постојећих формалности, треба да су прецизиране у Правилнику о раду Регистра формалности. Тиме би се обезбедио одржив систем за контролу квалитета нове регулативе и правна сигурност свих корисника услуга градске управе.

7/            Очекивани резултати пројекта
Смањен број докумената и потребних поступака, трошкова и информација, административних такси и накнада, повећање транспарентности процедура и смањење корупције, речју, значајно смањење времена потребног за решавање неког предмета. Претходно поменуто би квалитативно променило рад локалне самоуправе у спровођењу административних поступака и довело до повећања ефикасности рада градске управе.

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Пројекат је у складу са Стратегијом регулаторне реформе у Републици Србији за период  од 2008. до 2011. године као и са Стратегијом реформе државне управе у Републици Србији.

9/            Буџет пројекта
...

10/         Извори финансирања
Међународна финансијска корпорација (International Finance Corporation – IFC) део групе Светске банке и градска управа

 

5. Формирање Градског тима за имплементацију Стратегије развоја града Ниша

1/            Усклађеност са циљевима/ акцијама у Стратегији развоја града Ниша
Пројекат је у складу са циљем бр. 4.4 у оквиру стратешког правца Управљање (Унапређење рада јавних служби за планирање и управљање развојем територије Града) и акцијом 4.4.1 Стратегије  - Формирање јединице локалне управе за локални развој (задужена за имплементацију стратегије). Усредсређивањем на Стратегију, пројекат ће ће омогућити и убрзати реализацију свих других пројеката у оквиру Стратегије развоја града Ниша.

2/            Опис проблема који се пројектом решавају и циљеви пројекта
Стратегија развоја града Ниша захтева извесне институционалне претпоставке за управљање процесом њене имплементације. Ова активност подразумева задатке који надилазе послове које обављају различита одељења локалне управе у оквиру својих редовних дневних активности. Зато је потребно оформити посебан тим састављен од компетентних људи запослених у градској управи који ће остваривати интер-секторску сарадњу и интеграцију, као и пратити и оцењивати остварене резултате у процесу имплементације Стратегије.  Циљеви овог пројекта се односе на:
1) Успостављање организационих и институционалних услова за одржив локални развој у процесу имплементације Стратегије развоја града Ниша.
2) Обезбеђење адекватне имплементације и редовно ажурирање Стратегије.
3) Успостављање система праћења и евалуације пројеката у оквиру Стратегије.
4) Обезбеђивање интеграције и веза између различитих главних јавних и приватних актера укључених у спровођење Стратегије.
5) Ефикасно и правовремено обавештавање о реализацији Стратегије.
6) Обезбеђивање извора финансирања у циљу сталног унапређења Стратегије. 

3/            Место реализације
Град Ниш

4/            Укључени актери:
Градоначелник и Председник Скупштине града, Градско веће, Савет за развој, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, запослени у градској управи

5/            Временски оквир реализације пројекта
2009.

6/            Опис главних активности на пројекту
1) Припрема Одлуке о оснивању (Студија остваривости – процена потреба, могућности, профил потребних кадровва, финасије и сл.)
2) Одређивање простора за рад и обезбеђивање материјално-техничких средстава за рад
4) Обезбеђивање кадрова неопходних за обавање послова путем прераспоређивања постојећих кадрова
5) Тренинзи и обука кадрова који ће радити у тиму

7/            Очекивани резултати пројекта
Унапређење капацитета и развој људских ресурса у оним јединицама градске управе чији су задаци старање о локалном развоју и формулисање пројеката, ажурирање и имплементација Стратегије развоја града Ниша. Одређивање тима за праћење и оцењивање спровођења Стратегије развоја града Ниша и његово отпочињање са радом.

8/            Интеграција/комплементарност са другим текућим иницијативама
Пројекат је у складу са Стратегијом развоја града Ниша, као и са Стратегијом  реформe  државне управе у Републици Србији. Он ће омогућити и убрзати реализацију свих других пројеката у оквиру Стратегије развоја града Ниша

9/            Буџет пројекта
...

10/         Извори финансирања
Градска управа, Републички фонд за развој локалне управе, страни донатори

 

Сајт је израђен у оквиру пројекта Центра за развој грађанског друштва „ПРОТЕКТА“, који је финансирала Влада Италије у оквиру СИРП
Програма становања и трајне интеграције избеглица у Србији уз техничку подршку УН-ХАБИТАТ Програма Уједињених нација за људска насеља